เก็บตกภาพกิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

เก็บตกภาพกิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ได้เข้าชม Kawasaki Eco Gurashi Mirai-kan เป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม พลังงานหมุนเวียน รวมถึงการรีไซเคิล
ช่วงบ่ายเข้าศึกษาดูงาน Hyper Cycle Systems Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่น