ประชุมหารือการสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการยกระดับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 23 มกราคม 2567 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และคุณวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล รองประธานกลุ่มฯ เข้าร่วมประชุมหารือการสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการยกระดับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (KOICA) ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย