ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ

ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ โดยในที่ประชุมมีการพิจารณาในเรื่องของแผนการปรับเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดการทำความเย็นไม่เกิน 40,944 BTU/hr. และการเลื่อนกำหนดการติดฉลากฯ ใหม่ รวมถึงได้มีการหารือแผนการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของเครื่องปรับอากาศประเภท VRF และทบทวนข้อกำหนดโครงการฯ ร่วมด้วย ในการประชุมดังกล่าว มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งหมด 32 บริษัท ณ ห้องประชุม 4 ชั้น15 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หารือแนวทางการดำเนินโครงการ Sandbox EPR E-Waste

หารือแนวทางการดำเนินโครงการ Sandbox EPR E-Waste

วันที่ 13 มีนาคม 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำโดย คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ Sandbox EPR E-Waste เพื่อเป็นโมเดลนำร่องรูปแบบการจัดการซาก E-Waste อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการจะนำเสนอต่อกรมควบคุมมลพิษ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการแก้ไขร่าง พรบ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ….. ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป ณ ห้องประชุม 1012 สภาอุตสาหกรรมฯ

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง DITP และ CCPIT Shenzhen

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง DITP และ CCPIT Shenzhen

วันที่ 1 มีนาคม 2566 คุณสุภาณี จันศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง DITP และ CCPIT Shenzhen โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์

The 15th East Asia and Pacific (EAP) Regional Workshop on Montreal Protocol Implementation in East Asia

The 15th East Asia and Pacific (EAP) Regional Workshop on Montreal Protocol Implementation in East Asia

คุณภาณุวัฒน์ สถาวร เป็นผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าร่วมประชุม The 15th East Asia and Pacific (EAP) Regional Workshop on Montreal Protocol Implementation in East Asia ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ด้านนโยบายภายใต้พิธีสารมอนทรีออล ด้านเทคนิค และด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลิกใช้สารควบคุม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานต่างๆ ภายใต้พิธีสารมอนทรีออล

เก็บตกภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญ และงานเลี้ยงสังสรรค์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

เก็บตกภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญ และงานเลี้ยงสังสรรค์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

เก็บตกภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญ และงานเลี้ยงสังสรรค์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ  โดยกลุ่มฯ ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก