เข้าพบคุณสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าพบคุณสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือแนวทางปรับปรุงกฎกระทรวง และนำเสนอผลกระทบด้านการควบคุมโควตาสารทำความเย็น และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ในอนาคต เพื่อให้ทางกรมฯ รับทราบผลกระทบด้านต่างๆและเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศที่มีการใช้สารทำความเย็นกลุ่ม A2L สำหรับนำมาติดตั้งในอาคารขนาดใหญ่ และอาคารสูงในประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันมี พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ข้อ10 (2) ได้กำหนดไว้ว่า ห้ามนำสารทำความเย็นชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกาย หรือติดไฟได้ง่ายมาใช้กับระบบปรับภาวะอากาศที่ใช้สารทำความเย็นโดยตรง นอกจากนี้ประเทศไทยได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อปฏิบัติตามพิธีสารมอลทรีออล และข้อกำหนดเพิ่มเติม กรุงคิกาลี ประเทศรวันดา เพื่อลดการใช้สารทำความเย็นที่มีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน โดยจะมีการจำกัดโควต้าการนำเข้าสารทำความเย็นของผู้ประกอบการเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2567 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถ.พระรามที่ 6