หารือแนวทางการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

หารือแนวทางการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

วันที่ 24 มกราคม 2567 คุณวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เป็นผู้แทนกลุ่มฯ ร่วมกับผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เข้าพบ คุณปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ดังนี้ 1. สอท. นำเสนอข้อมูลโครงการแซนด์บ็อกซ์ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต กรณีเครื่องปรับอากาศ เพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศ 2. คพ. ให้ข้อมูลความคืบหน้าการจัดทำร่างพระราชบัญญัติจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ…. อยู่ระหว่างการปรับแก้ตามข้อคิดเห็นคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย คพ. และคาดว่าจะเร่งผลักดันเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ทส. ภายในมีนาคม 2567 3. สอท. ยินดีให้ความร่วมมือในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ และในกรณีที่ คพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก สอท. จะส่งตัวแทนผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณารายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งจะสนับสนุนการดำเนินงานด้านอื่นๆ ร่วมกันต่อไป

ประชุมหารือการสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการยกระดับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประชุมหารือการสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการยกระดับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 23 มกราคม 2567 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และคุณวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล รองประธานกลุ่มฯ เข้าร่วมประชุมหารือการสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการยกระดับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (KOICA) ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย