ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่น ณ Panasonic Eco Technology (PETEC) และเข้าร่วมงาน International Symposium on New Refrigerants and Environmental Technology 2023

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่น ณ Panasonic Eco Technology (PETEC)  และเข้าร่วมงาน International Symposium on New Refrigerants and Environmental Technology 2023

เมื่อวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2566 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่น ณ Panasonic Eco Technology (PETEC) และเข้าร่วมงาน International Symposium on New Refrigerants and Environmental Technology 2023 โดยในงานมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสารทำความเย็น และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ ณ International Conference Center Kobe ประเทศญี่ปุ่น

ร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายชุดแฟนคอยล์ (VRF) สำหรับงานทดสอบด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายชุดแฟนคอยล์ (VRF) สำหรับงานทดสอบด้านประสิทธิภาพพลังงาน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น พร้อมด้วย ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ และคุณวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล รองประธานกลุ่มฯ เข้าร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายชุดแฟนคอยล์ (VRF) สำหรับงานทดสอบด้านประสิทธิภาพพลังงาน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งห้องทดสอบนี้มีขีดความสามารถในการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานถึง 300,000 BTU ถือได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบของหน่วยงานที่เป็นกลาง ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน แสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมและมาตรฐานที่สูงของประเทศไทย

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ขอแสดงความยินดีกับบริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ขอแสดงความยินดีกับบริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ขอแสดงความยินดีกับบริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับความสำเร็จของการเปิดห้องทดสอบประสิทธิภาพการทำความเย็น โดยห้องทดสอบใช้กับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นของไทยที่ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต

ASEAN 5 & Japan Workshop on Energy Efficiency, Safety and lower GWP refrigerant ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2566 ณ ประเทศเวียดนาม

ASEAN 5 & Japan Workshop on Energy Efficiency, Safety and lower GWP refrigerant ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2566 ณ ประเทศเวียดนาม

คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และคุณรัตน์ศักดิ์ ทองอิ่ม เข้าร่วมงาน ASEAN 5 & Japan Workshop on Energy Efficiency, Safety and lower GWP refrigerant ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2566 ณ ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของ แนวโน้มสารทำความเย็น รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นของแต่ละประเทศ โดยคุณสุภาณี และคุณรัตน์ศักดิ์ ได้นำเสนอข้อมูลเรื่องการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ และการลดและเลิกใช้สาร HCFCs รวมถึงแผนการลดการใช้สาร HFCs ภายใต้พิธีสารมอนทรีออลฉบับปรับแก้ ณ กรุงคิกาลี ของประเทศไทย ทั้งนี้ งานดังกล่าวมีผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย มาแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นร่วมกันต่อไป

เข้าพบคุณสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

เข้าพบคุณสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าพบคุณสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือแนวทางปรับปรุงกฎกระทรวง และนำเสนอผลกระทบด้านการควบคุมโควตาสารทำความเย็น และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ในอนาคต เพื่อให้ทางกรมฯ รับทราบผลกระทบด้านต่างๆและเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศที่มีการใช้สารทำความเย็นกลุ่ม A2L สำหรับนำมาติดตั้งในอาคารขนาดใหญ่ และอาคารสูงในประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันมี พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ข้อ10 (2) ได้กำหนดไว้ว่า ห้ามนำสารทำความเย็นชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกาย หรือติดไฟได้ง่ายมาใช้กับระบบปรับภาวะอากาศที่ใช้สารทำความเย็นโดยตรง นอกจากนี้ประเทศไทยได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อปฏิบัติตามพิธีสารมอลทรีออล และข้อกำหนดเพิ่มเติม กรุงคิกาลี ประเทศรวันดา เพื่อลดการใช้สารทำความเย็นที่มีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน โดยจะมีการจำกัดโควต้าการนำเข้าสารทำความเย็นของผู้ประกอบการเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2567 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถ.พระรามที่ 6