หารือแนวทางดำเนินการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น พร้อมด้วย ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ รองประธานกลุ่มฯ คุณมนตรี หมอกมี คุณสุวชัย โพธิ์เย็น และคุณรัตน์ศักดิ์ ทองนิ่ม กรรมการกลุ่มฯ เข้าพบคุณชัยวิชิต ลิขิตาภรณ์ ผู้อำนวยการกองกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อหารือแนวทางดำเนินการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สมอ. ที่ได้รับมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีแนวทางให้มีการเร่งจัดทำมาตรฐานทั่วไปและมาตรฐานบังคับ เพื่อเป็นเครื่องมือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม