แสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์ คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ พร้อมกรรมการ เข้าร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม คุณวันชัย พนมชัย ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม