โครงการ D CEO Network 2 : D CEO Driven ESG รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567
นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรโครงการ D CEO Network 2 : D CEO Driven ESG รุ่นที่ 2 ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ (ธพว.) ในหัวข้อ “ จีน มหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจ โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทย“ ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ABC โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
โดยได้บรรยายในประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้
– สถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจโลก
– แนวทางการรับมือสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยควรมีในอนาคตจากความเสี่ยงต่างๆ เช่น Geopolitics TradeWarความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก
– การเตรียมรับมือรับกับแนวทางความยั่งยืน ESG เป็นต้น
– โอกาสที่ผู้ประกอบการไทยในประเทศจีนจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี เช่น FTA E-Commerce เป็นต้น
ขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย