ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ด้านสมรรถนะ และประสิทธิภาพพลังงาน”

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อ
“ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ด้านสมรรถนะ และประสิทธิภาพพลังงาน” โดยมี ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ ประธานกลุ่มฯ และ คุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ เลขาธิการกลุ่มฯ เป็นผู้ดำเนินรายการในงานดังกล่าว