Regional Ozone Depleting Substance Workshop

คุณสุภาณี จันทศาศวัต รองประธานกลุ่มกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจาก หน่วยอนุรักษ์ชั้นโอโซน ธนาคารโลก ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์ชั้นโอโซนของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 ในงานนี้ กลุ่มฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเปลี่ยนน้ำยาทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศชนิดต่ำกว่า 50,000บีทียู/ชั่วโมง ที่ประเทศไทยทำสำเร็จเป็นประเทศแรกในภูมิภาค