หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 23 สิงหาคม 2566  คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ บริษัท มิตซูบิชิ แมททีเรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกันในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทยจีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานประชุม 5th China- Southeast Asia Business Forum 2023

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทยจีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานประชุม 5th China- Southeast Asia Business Forum 2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทยจีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ กรรมการสถาบัน เข้าร่วมงานประชุม 5th China- Southeast Asia Business Forum 2023 โดยได้รับเกียรติขึ้นร่วมกล่าว Keynote Speech ภายใต้หัวข้อ “Strengthening the Resilience and Coordination of Regional Industrial Chains to Promote Regional Economic Cooperation and Integration.” ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน การประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียนในการรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมและผลักดันในการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน โดยผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้อย่างเนืองแน่น ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมาประเทศจีนนับเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆ ที่สำคัญ ของประเทศไทย โดยมีมูลค่าการค้าทวิภาคีอยู่ที่ 3.69 ล้านล้านบาท หรือประมาณ…

เสวนาเรื่อง “ความท้าทายด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมจากการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องปรับอากาศ)”

เสวนาเรื่อง “ความท้าทายด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมจากการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องปรับอากาศ)”

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เป็นผู้แทนกลุ่มฯ ร่วมเสวนาเรื่อง “ความท้าทายด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมจากการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องปรับอากาศ)” ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น การมุ่งสู่การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา รองประธาน และคณะกรรมการสถาบันฯ ได้เข้าพบหารือกับนายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการสำนักงาน BOI และคณะ

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา รองประธาน และคณะกรรมการสถาบันฯ ได้เข้าพบหารือกับนายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการสำนักงาน BOI และคณะ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา รองประธาน และคณะกรรมการสถาบันฯ ได้เข้าพบหารือกับนายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการสำนักงาน BOI และคณะ เพื่อแนะนำสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีนและหารือ เกี่ยวกับแผนการดำเนินงานความร่วมมือในอนาคต ในที่ประชุมได้มีการแนะนำสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน (TCEII) เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่วางไว้ รวมถึงการประชุมหารือแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างองค์วามรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างแรงงานในอนาคต นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ต่างๆทั้งในส่วนของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) และแผนการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของนักลงทุนอีกด้วย

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ในฐานะประธานอนุกรรมการดังกล่าว ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยได้ให้แนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของอนุกรรมการฯ รวมถึงการนำนักศึกษามาฝึกงานในสถานประกอบการ