“The Partnership Network for New Industrial Revolution Under the Framework of the Global Development Initiative”

“The Partnership Network for New Industrial Revolution Under the Framework of the Global Development Initiative”

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ได้รับเชิญจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมเสวนาเรื่อง โอกาสและความท้าทายในการปฏิรูปอุตสาหกรรม Foster a Favorable environment for industrial development ซึ่งเป็นการเข้าร่วมในนามผู้แทนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุม “The Partnership Network for New Industrial Revolution Under the Framework of the Global Development Initiative”

พบกับวารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 4

พบกับวารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 4

วารสาร COOLVERSE – Volume 4 มาแล้วนะคะ ^^ วารสารสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ในรูปแบบ PDF COOLVERSE – Volume 4 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2566 ได้ที่ https://thai-rhvac.org/วารสาร/

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ Sandbox EPR E-Waste

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ Sandbox EPR E-Waste

วันที่ 30 มีนาคม 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำโดย คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ เข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ Sandbox EPR E-Waste ณ ห้องประชุม 1014 สภาอุตสาหกรรมฯ

ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ

ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ โดยในที่ประชุมมีการพิจารณาในเรื่องของแผนการปรับเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดการทำความเย็นไม่เกิน 40,944 BTU/hr. และการเลื่อนกำหนดการติดฉลากฯ ใหม่ รวมถึงได้มีการหารือแผนการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของเครื่องปรับอากาศประเภท VRF และทบทวนข้อกำหนดโครงการฯ ร่วมด้วย ในการประชุมดังกล่าว มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งหมด 32 บริษัท ณ ห้องประชุม 4 ชั้น15 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หารือแนวทางการดำเนินโครงการ Sandbox EPR E-Waste

หารือแนวทางการดำเนินโครงการ Sandbox EPR E-Waste

วันที่ 13 มีนาคม 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำโดย คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ Sandbox EPR E-Waste เพื่อเป็นโมเดลนำร่องรูปแบบการจัดการซาก E-Waste อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการจะนำเสนอต่อกรมควบคุมมลพิษ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการแก้ไขร่าง พรบ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ….. ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป ณ ห้องประชุม 1012 สภาอุตสาหกรรมฯ