กิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan”

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan” และมีโอกาสเข้าพบ ดร.กิตติพันธุ์ บางยี่ขัน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) และคุณฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ อัครราชทูต (ฝ่ายพาณิชย์) ประจำกรุงโตเกียว ณ สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงโตเกียว โดยท่านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ในประเทศไทย