ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 7 องค์กรเครือข่าย

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมกับ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ASHRAE THAILAND CHAPTER สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 7 องค์กรเครือข่าย เพื่อดำเนินงานร่วมกันภายใต้สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย โดยในการดำเนินงานในวาระแรก ได้แต่งตั้ง คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ เป็นประธานสมาพันธ์ฯ