ASEAN 5 & Japan Workshop on Energy Efficiency, Safety and lower GWP refrigerant ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2566 ณ ประเทศเวียดนาม

ASEAN 5 & Japan Workshop on Energy Efficiency, Safety and lower GWP refrigerant ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2566 ณ ประเทศเวียดนาม

คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และคุณรัตน์ศักดิ์ ทองอิ่ม เข้าร่วมงาน ASEAN 5 & Japan Workshop on Energy Efficiency, Safety and lower GWP refrigerant ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2566 ณ ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของ แนวโน้มสารทำความเย็น รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นของแต่ละประเทศ โดยคุณสุภาณี และคุณรัตน์ศักดิ์ ได้นำเสนอข้อมูลเรื่องการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ และการลดและเลิกใช้สาร HCFCs รวมถึงแผนการลดการใช้สาร HFCs ภายใต้พิธีสารมอนทรีออลฉบับปรับแก้ ณ กรุงคิกาลี ของประเทศไทย ทั้งนี้ งานดังกล่าวมีผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย มาแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นร่วมกันต่อไป

เข้าพบคุณสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

เข้าพบคุณสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าพบคุณสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือแนวทางปรับปรุงกฎกระทรวง และนำเสนอผลกระทบด้านการควบคุมโควตาสารทำความเย็น และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ในอนาคต เพื่อให้ทางกรมฯ รับทราบผลกระทบด้านต่างๆและเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศที่มีการใช้สารทำความเย็นกลุ่ม A2L สำหรับนำมาติดตั้งในอาคารขนาดใหญ่ และอาคารสูงในประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันมี พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ข้อ10 (2) ได้กำหนดไว้ว่า ห้ามนำสารทำความเย็นชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกาย หรือติดไฟได้ง่ายมาใช้กับระบบปรับภาวะอากาศที่ใช้สารทำความเย็นโดยตรง นอกจากนี้ประเทศไทยได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อปฏิบัติตามพิธีสารมอลทรีออล และข้อกำหนดเพิ่มเติม กรุงคิกาลี ประเทศรวันดา เพื่อลดการใช้สารทำความเย็นที่มีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน โดยจะมีการจำกัดโควต้าการนำเข้าสารทำความเย็นของผู้ประกอบการเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2567 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถ.พระรามที่ 6

งานสัมมนาเปิดตัวและประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการซากเครื่องปรับอากาศและสารทำความเย็นอย่างถูกวิธี

งานสัมมนาเปิดตัวและประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการซากเครื่องปรับอากาศและสารทำความเย็นอย่างถูกวิธี

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการซากเครื่องปรับอากาศ และสารทำความเย็นอย่างถูกวิธี ณ โรงแรมแกรนด์ริชม่อนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี

RYDER CUP ครั้งที่ 20

RYDER CUP ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย และสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ Ryder Cup ครั้งที่ 20 เพื่อกระชับมิตร เชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างความ สามัคคี ในการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ทีม คือ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมกับสมาคมเครื่องทำความเย็นไทยแข่งขันกับ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ณ สนามกอล์ฟวินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ

เข้าร่วมงาน ENGINEER and MARVEX 2023

เข้าร่วมงาน ENGINEER and MARVEX 2023

คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และ ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ รองประธานกลุ่มฯ เป็นผู้แทนกลุ่มฯ เข้าร่วมงาน ENGINEER and MARVEX 2023 ระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2566 ณ Kuala Lumpur Convention Centre ประเทศมาเลเซีย โดยภายในงานได้จัดให้มีการลงนาม MOU รวมถึงจัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นร่วมกัน