เสวนาเรื่อง “ความท้าทายด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมจากการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องปรับอากาศ)”

เสวนาเรื่อง “ความท้าทายด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมจากการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องปรับอากาศ)”

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เป็นผู้แทนกลุ่มฯ ร่วมเสวนาเรื่อง “ความท้าทายด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมจากการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องปรับอากาศ)” ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น การมุ่งสู่การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา รองประธาน และคณะกรรมการสถาบันฯ ได้เข้าพบหารือกับนายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการสำนักงาน BOI และคณะ

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา รองประธาน และคณะกรรมการสถาบันฯ ได้เข้าพบหารือกับนายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการสำนักงาน BOI และคณะ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา รองประธาน และคณะกรรมการสถาบันฯ ได้เข้าพบหารือกับนายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการสำนักงาน BOI และคณะ เพื่อแนะนำสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีนและหารือ เกี่ยวกับแผนการดำเนินงานความร่วมมือในอนาคต ในที่ประชุมได้มีการแนะนำสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน (TCEII) เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่วางไว้ รวมถึงการประชุมหารือแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างองค์วามรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างแรงงานในอนาคต นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ต่างๆทั้งในส่วนของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) และแผนการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของนักลงทุนอีกด้วย

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ในฐานะประธานอนุกรรมการดังกล่าว ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยได้ให้แนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของอนุกรรมการฯ รวมถึงการนำนักศึกษามาฝึกงานในสถานประกอบการ

เข้าพบ ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หารือแนวทางการช่วยเหลือประเด็นปัญหาการอนุมัติการรับรองมาตรฐาน ISI Mark ของประเทศอินเดีย

เข้าพบ ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หารือแนวทางการช่วยเหลือประเด็นปัญหาการอนุมัติการรับรองมาตรฐาน ISI Mark ของประเทศอินเดีย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำสมาชิกกลุ่มฯ เข้าพบ ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางในการช่วยเหลือประเด็นปัญหาการอนุมัติการรับรองมาตรฐาน ISI Mark ของประเทศอินเดียล่าช้า ซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมฯ จะผลักดันเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการเจรจากับหน่วยงานในประเทศอินเดียให้เร่งดำเนินการอนุมัติการรับรองมาตรฐานดังกล่าวโดยเร็ว

เก็บตกภาพกิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

เก็บตกภาพกิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

เก็บตกภาพกิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เข้าศึกษาดูงาน JFE Urban Corporation และ Toshiba Environmental Solution Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่น