เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ในฐานะประธานอนุกรรมการดังกล่าว ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยได้ให้แนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของอนุกรรมการฯ รวมถึงการนำนักศึกษามาฝึกงานในสถานประกอบการ

เข้าพบ ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หารือแนวทางการช่วยเหลือประเด็นปัญหาการอนุมัติการรับรองมาตรฐาน ISI Mark ของประเทศอินเดีย

เข้าพบ ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หารือแนวทางการช่วยเหลือประเด็นปัญหาการอนุมัติการรับรองมาตรฐาน ISI Mark ของประเทศอินเดีย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำสมาชิกกลุ่มฯ เข้าพบ ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางในการช่วยเหลือประเด็นปัญหาการอนุมัติการรับรองมาตรฐาน ISI Mark ของประเทศอินเดียล่าช้า ซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมฯ จะผลักดันเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการเจรจากับหน่วยงานในประเทศอินเดียให้เร่งดำเนินการอนุมัติการรับรองมาตรฐานดังกล่าวโดยเร็ว

เก็บตกภาพกิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

เก็บตกภาพกิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

เก็บตกภาพกิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เข้าศึกษาดูงาน JFE Urban Corporation และ Toshiba Environmental Solution Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่น

เก็บตกภาพกิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

เก็บตกภาพกิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

เก็บตกภาพกิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ได้เข้าชม Kawasaki Eco Gurashi Mirai-kan เป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม พลังงานหมุนเวียน รวมถึงการรีไซเคิล ช่วงบ่ายเข้าศึกษาดูงาน Hyper Cycle Systems Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่น

วารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 5

วารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 5

วารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 5 มาแล้วนะคะ วารสารสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ในรูปแบบ PDF COOLVERSE – Volume 5 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2566 ได้ที่ https://thai-rhvac.org/วารสาร