BANGKOK RHVAC 2022

BANGKOK RHVAC 2022

เตรียมพร้อมกับ BANGKOK RHVAC 2022 “ONE STOP SOLUTIONS” ที่สุดของงานแสดงสินค้า เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น วันที่ 7-10 กันยายน 2565 ไบเทค บางนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 092-4240066 Website : www.bangkok-rhvac.com Download เอกสารสมัครเข้าร่วมงาน : https://bit.ly/3iv2ANc หรือ Scan QR Code

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2564 การทำ / ผลิตเครื่องปรับอากาศที่มีขีดความสามารถการทำความเย็นไม่เกิน 18.0 Kw ( 61,416 Btu/hr ) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ต้องได้รับใบอนุญาตและแสดงเครื่องหมาย มอก.1529-2561  

การประชุมหารือการปรับเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ และการขยายขอบข่ายโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

การประชุมหารือการปรับเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ และการขยายขอบข่ายโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

วันที่ 11 มีนาคม 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จัดการประชุมเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลการปรับเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ และขยายขอบข่ายเพิ่มขึ้น ในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่งการปรับเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2565

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จัดการประชุมสามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ วาระปี 2565 – 2567

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จัดการประชุมสามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ วาระปี 2565 – 2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จัดการประชุมสามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ วาระปี 2565 – 2567 ณ โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada และขอแสดงความยินดีกับคุณสุภาณี จันทศาศวัต ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มฯ วาระปี 2565 – 2567

งานสัมมนา “ASEAN5 & Japan Workshop on Energy Efficiency, Safety and lower GWP refrigerant”

งานสัมมนา “ASEAN5 & Japan Workshop on Energy Efficiency, Safety and lower GWP refrigerant”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยคุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ คุณวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล รองประธานกลุ่มฯ ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการฝ่ายวิชาการฯ และคุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ เลขาธิการกลุ่มฯ ร่วมบรรยายในงานสัมมนา “ASEAN5 & Japan Workshop on Energy Efficiency, Safety and lower GWP refrigerant” สัมมนาดังกล่าว เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของ แนวโน้มสารทำความเย็นในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยเชิญผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศไทย มาแลกเปลี่ยนข้อมูล