ประวัติขององค์กร

ประวัติกลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2522 เป็นองค์กรที่ประกอบด้วย ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบการในการประสานงานระหว่างผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเดียวกัน และประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการเสนอข้อคิดเห็น ข้อมูล รวมถึงการรับทราบปัญหาจากสมาชิก และหาแนวทางในการผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

 

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ในประเทศไทยและยกระดับความสามารถการแข่งขันให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

  • เป็นตัวแทนของสมาชิกกลุ่มฯ ในการประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างสมาชิกกลุ่มฯ กับภาครัฐ

  • เพื่อเป็นเวทีสำหรับสมาชิกกลุ่มฯ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

  • เพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือในหมู่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

  • เพื่อค้นคว้า เผยแพร่ ส่งเสริมและอบรมวิชาการที่ทันสมัย เพื่อให้อุตสาหกรรมภายในประเทศเจริญก้าวหน้า และสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศได้

  • เพื่อกระทำการใดๆ อันจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และการประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกับส่วนงานราชการ ผู้จำหน่าย และผู้บริโภค

  • เพื่อความเป็นปึกแผ่นในการป้องกันรักษา และส่งเสริมเสถียรภาพและผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายในประเทศ