คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และคุณจินตนา ศิริสันธนะ ได้รับเชิญจาก JARAC, JRAIA, E&E SOLUTIONS ประเทศญี่ปุ่น ให้กล่าวเปิดงาน และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสรุปผลการศึกษาของโครงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานและการจัดการสารฟลูออโรคาร์บอนที่ใช้แล้วอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเอเซีย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

EAP REGIONAL ODS WORKSHOP

EAP REGIONAL ODS WORKSHOP

ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ ในหัวข้อ EAP REGIONAL ODS WORKSHOP เพื่อวางกรอบแนวทางการเลิกและลดใช้สารทำความเย็นที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ประเทศอินโดนีเซีย