Grand Opening Ceremony of the RAC NAMA Fund

Grand Opening Ceremony of the RAC NAMA Fund

คุณอรุณ  เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาเรื่อง Pioneering the Thailand’s RAC NAMA Fund ในงานพิธีเปิดและแถลงข่าวกองทุน RAC NAMA ของประเทศไทย วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ  โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการให้แก่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรับทราบข้อมูลของการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (Thailand Refrigeration and Air-Conditioning Nationally Appropriate Mitigation Action : RAC NAMA) 

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ได้รับเชิญจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมเสวนาเรื่อง “ผู้ประกอบการ กับ สมอ.4.0” ในงานสัมมนา TISI Transformation วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  

Regional Ozone Depleting Substance Workshop

Regional Ozone Depleting Substance Workshop

คุณสุภาณี จันทศาศวัต รองประธานกลุ่มกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจาก หน่วยอนุรักษ์ชั้นโอโซน ธนาคารโลก ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์ชั้นโอโซนของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 ในงานนี้ กลุ่มฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเปลี่ยนน้ำยาทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศชนิดต่ำกว่า 50,000บีทียู/ชั่วโมง ที่ประเทศไทยทำสำเร็จเป็นประเทศแรกในภูมิภาค

เยี่ยมชม สวทช.

เยี่ยมชม สวทช.

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. และคณะ ให้การต้อนรับ 

Fluorocarbons management

Fluorocarbons management

Japan Association of Refrigeration and Air-Conditioning Contractors (JARAC), The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association (JRAIA), E&E Solutions (EES) เข้าพบผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น, สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย, ASHRAE Thailand Chapter, สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย, สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ Fluorocarbons management เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย