Regional Ozone Depleting Substance Workshop

Regional Ozone Depleting Substance Workshop

คุณสุภาณี จันทศาศวัต รองประธานกลุ่มกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจาก หน่วยอนุรักษ์ชั้นโอโซน ธนาคารโลก ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์ชั้นโอโซนของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 ในงานนี้ กลุ่มฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเปลี่ยนน้ำยาทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศชนิดต่ำกว่า 50,000บีทียู/ชั่วโมง ที่ประเทศไทยทำสำเร็จเป็นประเทศแรกในภูมิภาค

เยี่ยมชม สวทช.

เยี่ยมชม สวทช.

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. และคณะ ให้การต้อนรับ 

Fluorocarbons management

Fluorocarbons management

Japan Association of Refrigeration and Air-Conditioning Contractors (JARAC), The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association (JRAIA), E&E Solutions (EES) เข้าพบผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น, สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย, ASHRAE Thailand Chapter, สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย, สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ Fluorocarbons management เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และคุณจินตนา ศิริสันธนะ ได้รับเชิญจาก JARAC, JRAIA, E&E SOLUTIONS ประเทศญี่ปุ่น ให้กล่าวเปิดงาน และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสรุปผลการศึกษาของโครงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานและการจัดการสารฟลูออโรคาร์บอนที่ใช้แล้วอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเอเซีย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

EAP REGIONAL ODS WORKSHOP

EAP REGIONAL ODS WORKSHOP

ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ ในหัวข้อ EAP REGIONAL ODS WORKSHOP เพื่อวางกรอบแนวทางการเลิกและลดใช้สารทำความเย็นที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ประเทศอินโดนีเซีย