กิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan”

กิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan”

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan” และมีโอกาสเข้าพบ ดร.กิตติพันธุ์ บางยี่ขัน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) และคุณฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ อัครราชทูต (ฝ่ายพาณิชย์) ประจำกรุงโตเกียว ณ สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงโตเกียว โดยท่านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ในประเทศไทย

ต้อนรับ นาย ตั่ง หง ผู้อำนวยการสำนักงานสภาส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน

ต้อนรับ นาย ตั่ง หง ผู้อำนวยการสำนักงานสภาส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานสถาบัน เศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน ให้การต้อนรับ นาย ตั่ง หง ผู้อำนวยการสำนักงานสภาส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน (China Chamber of International Commerce : CCOIC) และคณะฯ เพื่อแนะนำภารกิจหลักขององค์กรในฐานะหน่วยงานการส่งเสริมการลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมหารือถึงแนวทาง ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในอนาคต เช่น กิจกรรมสัมมนา การเจรจาธุรกิจ และการจัดคณะนักธุรกิจเดินทางเยือนระหว่างสองประเทศ

แสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คุณณัฐิยา สุจินดา ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ

ร่วมหารือกับ Mr. Peter Tan Chin Wah President of Malaysian Air-Conditioning and Refrigeration Association (MACRA)

ร่วมหารือกับ Mr. Peter Tan Chin Wah President of Malaysian Air-Conditioning and Refrigeration Association (MACRA)

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และกรรมการกลุ่มฯ ร่วมหารือกับ Mr. Peter Tan Chin Wah President of Malaysian Air-Conditioning and Refrigeration Association (MACRA) และกรรมการของ MACRA เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นร่วมกัน ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

เข้าร่วมหารือกับสถานเอกอัคราชทูตไทยประจำออสเตรเลีย

เข้าร่วมหารือกับสถานเอกอัคราชทูตไทยประจำออสเตรเลีย

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าร่วมหารือกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์ ออสเตรเลีย นำโดย คุณอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต เพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง และโอกาสในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ การลงทุนระหว่างไทยกับออสเตรเลีย รวมถึงประเด็นที่ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถให้การสนับสนุนภาคเอกชนได้