กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับธนาคารโลก

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับธนาคารโลก

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับธนาคารโลก จัดการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดทำ Implementation Completion and Results Report (ICR) และประเมินผลการดำเนินโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ระยะที่ 1 (HPMP Stage I) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ เลขาธิการกลุ่มฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

กิจกรรม Networking ครั้งที่1

กิจกรรม Networking ครั้งที่1

วันที่ 13 ก.ย.2561 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์(ประธาน) , คุณมนตรี หมอกมี(รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์) , คุณธีระ พุ่มเสนาะ(เหรัญญิก) เข้าพบผู้บริหารบริษัท SNC CREATIVITY ANTHOLOGY อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยมีคุณสวัสดิพร รองกรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับ

Grand Opening Ceremony of the RAC NAMA Fund

Grand Opening Ceremony of the RAC NAMA Fund

คุณอรุณ  เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาเรื่อง Pioneering the Thailand’s RAC NAMA Fund ในงานพิธีเปิดและแถลงข่าวกองทุน RAC NAMA ของประเทศไทย วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ  โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการให้แก่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรับทราบข้อมูลของการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (Thailand Refrigeration and Air-Conditioning Nationally Appropriate Mitigation Action : RAC NAMA) 

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ได้รับเชิญจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมเสวนาเรื่อง “ผู้ประกอบการ กับ สมอ.4.0” ในงานสัมมนา TISI Transformation วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  

Regional Ozone Depleting Substance Workshop

Regional Ozone Depleting Substance Workshop

คุณสุภาณี จันทศาศวัต รองประธานกลุ่มกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจาก หน่วยอนุรักษ์ชั้นโอโซน ธนาคารโลก ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์ชั้นโอโซนของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 ในงานนี้ กลุ่มฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเปลี่ยนน้ำยาทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศชนิดต่ำกว่า 50,000บีทียู/ชั่วโมง ที่ประเทศไทยทำสำเร็จเป็นประเทศแรกในภูมิภาค