คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา รองประธาน และคณะกรรมการสถาบันฯ ได้เข้าพบหารือกับนายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการสำนักงาน BOI และคณะ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา รองประธาน และคณะกรรมการสถาบันฯ ได้เข้าพบหารือกับนายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการสำนักงาน BOI และคณะ เพื่อแนะนำสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีนและหารือ เกี่ยวกับแผนการดำเนินงานความร่วมมือในอนาคต
ในที่ประชุมได้มีการแนะนำสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน (TCEII) เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่วางไว้ รวมถึงการประชุมหารือแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างองค์วามรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างแรงงานในอนาคต นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ต่างๆทั้งในส่วนของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) และแผนการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของนักลงทุนอีกด้วย