เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ในฐานะประธานอนุกรรมการดังกล่าว ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยได้ให้แนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของอนุกรรมการฯ รวมถึงการนำนักศึกษามาฝึกงานในสถานประกอบการ