“The Partnership Network for New Industrial Revolution Under the Framework of the Global Development Initiative”

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ได้รับเชิญจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมเสวนาเรื่อง โอกาสและความท้าทายในการปฏิรูปอุตสาหกรรม Foster a Favorable environment for industrial development ซึ่งเป็นการเข้าร่วมในนามผู้แทนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุม “The Partnership Network for New Industrial Revolution Under the Framework of the Global Development Initiative”