ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ โดยในที่ประชุมมีการพิจารณาในเรื่องของแผนการปรับเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดการทำความเย็นไม่เกิน 40,944 BTU/hr. และการเลื่อนกำหนดการติดฉลากฯ ใหม่ รวมถึงได้มีการหารือแผนการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของเครื่องปรับอากาศประเภท VRF และทบทวนข้อกำหนดโครงการฯ ร่วมด้วย ในการประชุมดังกล่าว มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งหมด 32 บริษัท ณ ห้องประชุม 4 ชั้น15 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย