หารือแนวทางการดำเนินโครงการ Sandbox EPR E-Waste

วันที่ 13 มีนาคม 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำโดย คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ Sandbox EPR E-Waste เพื่อเป็นโมเดลนำร่องรูปแบบการจัดการซาก E-Waste อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการจะนำเสนอต่อกรมควบคุมมลพิษ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการแก้ไขร่าง พรบ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ….. ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป ณ ห้องประชุม 1012 สภาอุตสาหกรรมฯ