กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2564
การทำ / ผลิตเครื่องปรับอากาศที่มีขีดความสามารถการทำความเย็นไม่เกิน 18.0 Kw ( 61,416 Btu/hr ) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ต้องได้รับใบอนุญาตและแสดงเครื่องหมาย มอก.1529-2561