การประชุมหารือการปรับเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ และการขยายขอบข่ายโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

วันที่ 11 มีนาคม 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จัดการประชุมเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลการปรับเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ และขยายขอบข่ายเพิ่มขึ้น ในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่งการปรับเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2565