งานสัมมนา “ASEAN5 & Japan Workshop on Energy Efficiency, Safety and lower GWP refrigerant”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยคุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ คุณวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล รองประธานกลุ่มฯ ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการฝ่ายวิชาการฯ
และคุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ เลขาธิการกลุ่มฯ ร่วมบรรยายในงานสัมมนา “ASEAN5 & Japan Workshop on Energy Efficiency, Safety and lower GWP refrigerant”
สัมมนาดังกล่าว เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของ แนวโน้มสารทำความเย็นในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยเชิญผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศไทย
มาแลกเปลี่ยนข้อมูล