ผลักดันการรับรองเครื่องหมาย Made in Thailand

วันที่ 17 มีนาคม 2564 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
เข้าร่วมงานแถลงข่าวผลักดันการรับรองเครื่องหมาย Made in Thailand ผ่านการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ที่ให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตในประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการไทย ณ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย