พิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้การผลิตและพัฒนากำลังคน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 มีพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้การผลิตและพัฒนากำลังคน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และ ASHRAE Thailand Chapter

โดยคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ได้กล่าวนำถึงบทบาทที่สำคัญของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ต่อการพัฒนาประเทศ