ประชุมหารือและรับฟังความเห็นต่อ ร่าง แนวปฏิบัติการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562  คุณอรุณ  เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มฯ และคุณกิตติ  สุขุตมตันติ  ที่ปรึกษากลุ่มฯ เข้าร่วมประชุมหารือและรับฟังความเห็นต่อ ร่าง แนวปฏิบัติการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ  ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมควบคุมมลพิษ