ประชุมแผนงาน National Cooling Plan Phase Down.

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับ World Bank จัดประชุมเรื่อง National Cooling Plan Phase Down. เพื่อการลดการใช้สารทำความเย็น HCFC ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ณ ห้องประชุมกรมโรงงานอุตสาหกรรม