สัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ ณ ห้องกษัตริย์ศึก1 โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :
1.ฉนวนเป็นอุปกรณ์สนับสนุนให้อุปกรณ์/ระบบมีประสิทธิภาพพลังงานสูงขึ้น
2.การขายตัวของการใช้งานเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็น มีมากขึ้น
3.เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูง