สัมมนา Green  Building และเยี่ยมชมอาคาร KASIKORN Business – Technology Group (KBTG)

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย  จัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกกลุ่มฯเพื่อเข้าร่วมสัมมนา Green  Building  โดยเป็นการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในเรื่องอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานจากภาครัฐ  และเข้าเยี่ยมชมอาคาร KASIKORN Business – Technology Group (KBTG) ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเขียวระดับโลก (LEED-NC) และผ่านมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมระดับสูงสุด (Platinum) ภายใต้มาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environment Design)  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560  ณ อาคาร KBTG เมืองทองธานี