โครงสร้างการบริหาร/กรรมการ

โครงสร้างการบริหารและกรรมการ

 


ที่ปรึกษา

 


ประธานที่ปรึกษา

คุณสุเมธ สิมะกุลธร
กลุ่มบริษัทกุลธร

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ

ที่ปรึกษา
คุณสมยศ กีรติชีวนันท์
บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษา
คุณกฤษณ์ กฤษณวิภาคพร
บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ที่ปรึกษา
คุณเรืองพันธ์ ศรีอ่อน
บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษา
คุณณรงค์ศักดิ์ สุนทรวสุ
บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษา
ดร.อภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา
บริษัท ไอ.ที.ซี (1993) จำกัด

ที่ปรึกษา
คุณบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์
บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด

ที่ปรึกษา
คุณคมสันต์ ศรีพวาทกุล
บริษัท คาเรล (ประเทศไทย) จำกัด

ประธานกิตติมศักดิ์

 


ประธานกิตติมศักดิ์

คุณอานนท์ สิมะกุลธร
บริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด

ประธานกิตติมศักดิ์

คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ
บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประธานกิตติมศักดิ์

คุณจินตนา ศิริสันธนะ
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประธานกิตติมศักดิ์

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์
บริษัท สยามเทมป์ จำกัด

ประธาน

 


ประธาน

คุณสุภาณี จันทศาศวัต
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

รองประธาน

 

รองประธานฝ่ายเศรษฐกิจ
คุณวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล
บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รองประธานฝ่ายวิชาการ และเทคนิค
ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ Networking
คุณวสันต์ ชัยเรืองสิริกุล
บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด

กรรมการ

 

กรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ
คุณภานุวัฒน์ สถาวร
บริษัท สยาคอมเพรสเซอร์
กรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ
คุณวุฒิไกร เอื้อชูยศ
บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ
คุณทัศน์ กู้ชิงชัย
บริษัท แอร์คอน-เอ็มเอฟจี จำกัด
กรรมการฝ่ายวิชาการและเทคนิค 
ดร.วุฒิกร ตรีวิทยานนท์
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด
กรรมการฝ่ายวิชาการและเทคนิค 
คุณสุวชัย โพธิ์เย็น
บริษัท โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการฝ่ายวิชาการและเทคนิค 
คุณถาวร โพธิ์ไชยศรี
บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ Networking
คุณอิสริกา ศรีอ่อน
บริษัท แพนสยามเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ Networking
คุณธนพร นิ่มแก้ว
บริษัท สำรวยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ Networking
คุณสุเมศ บุญเจริญ
บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จำกัด

เลขาธิการ

 

เลขาธิการ
คุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์
บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เหรัญญิก

 

เหรัญญิก
คุณมนตรี หมอกมี
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด