โครงสร้างการบริหาร/กรรมการ

โครงสร้างการบริหารและกรรมการ

 


ที่ปรึกษา

 


ประธานที่ปรึกษา

คุณสุเมธ สิมะกุลธร
กลุ่มบริษัทกุลธร

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ

ที่ปรึกษา
คุณสมยศ กีรติชีวนันท์
บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษา
คุณกฤษณ์ กฤษณวิภาคพร
บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ที่ปรึกษา
คุณเรืองพันธ์ ศรีอ่อน
บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษา
คุณณรงค์ศักดิ์ สุนทรวสุ
บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษา
ดร.อภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา
บริษัท ไอ.ที.ซี (1993) จำกัด

ที่ปรึกษา
คุณบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์
บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด

ที่ปรึกษา
คุณคมสันต์ ศรีพวาทกุล
บริษัท คาเรล (ประเทศไทย) จำกัด

ประธานกิตติมศักดิ์

 


ประธานกิตติมศักดิ์

คุณอานนท์ สิมะกุลธร
บริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด

ประธานกิตติมศักดิ์

คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ
บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประธานกิตติมศักดิ์

คุณจินตนา ศิริสันธนะ
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประธานกิตติมศักดิ์

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์
บริษัท สยามเทมป์ จำกัด

ประธาน

 


ประธาน

คุณสุภาณี จันทศาศวัต
บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จำกัด

รองประธาน

 

รองประธาน และนายทะเบียน
คุณสุเมธ เจียมบุตร
บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
รองประธานฝ่ายวิชาการ และเทคนิค
คุณฉัตรชัย ประดิษฐกิจกุล
บริษัท สุปรีม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รองประธานฝ่ายเศรษฐกิจ
คุณวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล
บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ Networking
คุณพงศ์วริษฐ โสวิทยกุล
บริษัท แพนสยามเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรรมการ

 

กรรมการฝ่ายวิชาการ และเทคนิค
ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรรมการฝ่ายวิชาการ และเทคนิค
คุณธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ Networking
คุณภานุวัฒน์ สถาวร
บริษัท สยาคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ Networking
คุณวสันต์ ชัยเรืองสิริกุล
บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด
กรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ
คุณสาโรจน์ นิ่มแก้ว
บริษัท สำรวยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
กรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ
คุณวุฒิไกร เอื้อชูยศ
บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ
คุณรัตนกมล พุ่มเสนาะ
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด

เลขาธิการ

 

เลขาธิการ
คุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์
บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เหรัญญิก

 

เหรัญญิก
คุณมนตรี หมอกมี
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด