โครงสร้างการบริหาร/กรรมการ

โครงสร้างการบริหารและกรรมการ


ที่ปรึกษา


ประธานที่ปรึกษา
คุณสุเมธ สิมะกุลธร
กลุ่มบริษัทกุลธร

ที่ปรึกษา
รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ

ที่ปรึกษา
คุณสมยศ กีรติชีวนันท์
บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษา
คุณกฤษณ์ กฤษณวิภาคพร
บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ที่ปรึกษา
คุณเรืองพันธ์ ศรีอ่อน
บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษา
คุณณรงค์ศักดิ์ สุนทรวสุ
บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


ที่ปรึกษา
ดร.อภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา
บริษัท ไอ.ที.ซี (1993) จำกัด

ที่ปรึกษา
คุณบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์
บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด

ที่ปรึกษา
คุณคมสันต์ ศรีพวาทกุล
บริษัท คาเรล (ประเทศไทย) จำกัด

ประธานกิตติมศักดิ์


ประธานกิตติมศักดิ์
คุณอานนท์ สิมะกุลธร
บริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด

ประธานกิตติมศักดิ์
คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ
บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประธานกิตติมศักดิ์
คุณจินตนา ศิริสันธนะ
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประธาน


ประธาน
คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์
บริษัท สยามเทมป์ จำกัด

รองประธาน


รองประธาน และนายทะเบียน
คุณสุเมธ เจียมบุตร
บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

รองประธานฝ่ายวิชาการ และเทคนิค
คุณฉัตรชัย ประดิษฐกิจกุล
บริษัท สุปรีม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ Networking
คุณมนตรี หมอกมี
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รองประธานฝ่ายเศรษฐกิจ
คุณสุภาณี จันทศาศวัต
บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จำกัด

กรรมการ


กรรมการฝ่ายวิชาการ และเทคนิค
คุณวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล
บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการฝ่ายวิชาการ และเทคนิค
คุณมานิตย์ กฤษณวิภาคพร
บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

กรรมการฝ่ายวิชาการ และเทคนิค
ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ Networking
คุณภานุวัฒน์ สถาวร
บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ Networking
คุณวสันต์ ชัยเรืองสิริกุล
บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด

กรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ
คุณสาโรจน์ นิ่มแก้ว
บริษัท สำรวยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ
คุณสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล
บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด

กรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ
คุณวุฒิไกร เอื้อชูยศ
บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เลขาธิการ


เลขาธิการ
คุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์
บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เหรัญญิก


เหรัญญิก
คุณธีระ พุ่มเสนาะ
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)