ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องกำหนดค่าพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศ