กำหนดให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี-22 ที่มีขนาดทำความเย็นต่ำกว่า 50,000 บีทียูต่อชั่วโมง เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2561