สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

 
สิทธิประโยชน์

 1. การเสนอปัญหาร้องเรียนจากการประกอบอุตสาหกรรม พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
 2. การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
 3. การเข้าร่วมอบรม สัมมนา และโครงการของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

 

ขั้นตอนสมัครสมาชิก
 

วิธีสมัครสมาชิก

 1. สมัครทางออนไลน์ www.fti.or.th (พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร)
 2. ดาวน์โหลดใบสมัคร (ท่านสามารถยื่นด้วยตนเอง / ส่งทางโทรสาร / ส่งไปรษณีย์)
  1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน
  2. ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท
  3. แนบเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมายังงานทะเบียนสมาชิก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่อยู่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ประเภทสมาชิกสามัญ
  1. สมาชิกสามัญ – โรงงาน มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
   1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
   2. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.2 / รง.4) หรือใบรับรอง กนอ.
   3. งบกำไรขาดทุน (ย้อนหลัง 2 ปี)
  2. สมาชิกสามัญ – สมาคมการค้า มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
   1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสมาคมการค้า
   2. รายชื่อสมาชิกสมาคม
 1. ประเภทสมาชิกสมทบ
  1. สมาชิกสมทบ – นิติบุคคล มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
   1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
  2. สมาชิกสมทบ – บุคคลธรรมดา มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
   1. สำเนาหนังสือรับรองการมีผลงานทางวิชาการหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. สำเนาบัตรประชาชน